COĞRAFYA GÖZÜYLE HATAY*

Cumhuriyetimizin 20 nci dönüm yılını kutladığımız tarihî günlerden
sonra gelen bu ders yılının başlangıcında, Fakûltemizin, açılış dersini
vermek şerefi bana düştü. Bu yüksek tevcihten dolayı sayın dekanı­
mızla değerli arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.
Yandan fazlası Hatay'da geçen iki aylık bir tetkik gezisinden dö­
neli çok olmadı. Bende unutulmaz izlemeler bırakan bu gezide, inceleme
konusunun önemli bir kısmını teşkil eden Hatay Coğrafyasını dersime
de konu seçtim. Hatay'dan bahsederken, dolayısiyle bir ülke coğrafyası
girişi yapmış olacağım. Bu münasebetle üzerinde durduğumuz bir noktayı
hatırlatmama müsaadenizi dilerim.' Hepimizin bildiği bir geleneğe
göre, ülke coğrafyası konusu işlenirken şöyle bir sıra takip olunur:
evvelâ o memleketin sınırı, yüzölçümü, yer biçimleri, deniz kıyılan,
bitkileri, hayvanlan, nehir ve gölleri ve sonra . şehirleri, yolları... birbiri
ardından ele alınır. Biz ise şimdiye kadar yapılagelen şekliylebu

Read the rest of this entry »

Araplarda Etimoloji Çalışmaları

Dil morfolojisi olarak, Batı dillerinde “derivation”, “etymology”, “metaplasm” adları verilen bilim dalının Arapça karşılığı “iştikâk”tır. Arapça bükünlü bir dildir. Yani üçlü ya da dörtlü harflerin oluşturduğu köke yeni harfler eklemek ya da çıkarmak suretiyle yeni anlamların elde edildiği bir dildir. İşte Arapçada “ilmu’l-iştikâk” olarak adlandırılan bu bilim, anlamda ilgi olması şartıyla bir sözcükten başka bir sözcük türetmek ve sözcükler arasındaki türeme ilişkilerini belirli kurallar içinde ortaya koymaktıri.

Read the rest of this entry »

ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume
6/3 Summer 2011, p. 1357-1367 TURKEY
ÖZET
Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin
Türkçe yazılı anlatım becerileri yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre
değerlendirilmiştir. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesinde yabancı dil olarak
Türkçe öğrenen 20 Arap öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri,
öğrencilere “Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye hakkında neler
düşünüyordunuz?” konulu 250-300 sözcüklük birer kompozisyon
yazdırılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, ilk önce şu biçimde
sınıflandırılmıştır: Dilbilgisi yanlışları, sözdizimsel yanlışlar, sözcük
seçiminden kaynaklanan yanlışlar, yazım-noktalama yanlışları. Daha sonra
bu yanlışlar, yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre olumsuz aktarım yanlışları
ve dilsel gelişim yanlışları olmak üzere gruplandırılarak değerlendirilmiştir.

Read the rest of this entry »

KAZVİNI. Alaüddevle

yazılış sebebiyle eski şiiri yeni şiire tercih
edişinin sebepleri üzerinde durmuş. ikinci
bölümde şairlerin hal tercümeleriyle
çağdaşlarının şiirlerinden örneklere.
üçüncü bölümde Babür'ün hayatına ve
sanat severliğine yer vermiş. ardından
Hümayun dönemi ve Ekber Şah'ın haya-
. fetihleri ve ic aatını anlatmıştır. Ayrı­
ca diğer tezkirelerden farklı olarak sözü-
nü ettiği şairin bulunduğu şehrin coğrafi
durumu ve tarihi hakkında bilgi vermiş­
tir.
Tezkirenin yazımı sırasında başta Zekeriyya
el-Kazvlnl'nin A§arü '1-bi1ad'ı olmak
üzere Babürname, Mirza Haydar ın
Tarib-i Reşidi'si . Ziyaeddin Barani'nin
Tarib-i Firuzşahi'si. Devletşah ın Te~kiretü
'ş-şu

Read the rest of this entry »

Arap Dili

Arap Dili

Sponsorlu bağlantılar