TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)

ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 95
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ -III
(2004-2013)
Abdullah KILINÇKAYA*
Öz: Arapça, yüzyıllardır insanoğlunun bildiği en köklü dillerden birisidir.
Kur’an-ı Kerim’in Arapça olarak indirilmesi, bu dil ile İslamiyet’in ayrılmaz
bir ikili olmasına zemin hazırlamıştır. Gerek Doğuda gerekse Batıda
dünyanın her yerinde bu dil ile ilgili çalışmalar yapılmış, insanların hem
İslamiyet ile ilgili daha fazla kaynaklara ulaşması sağlanmış hem de Arap-
çanın eşsiz fesahat ve belağat incelikleri insanlığın hizmetine sunulmuştur.
Bu çalışmada, 2004-2013 yılları arasında Türkiye’de Arap dili alanında yapılan
yüksek lisans ve doktora tezlerinin künye bilgileri verilmiştir. 2013
yılına kadar söz konusu alanda 253 yüksek lisans ve 73 doktora tezi yapılmıştır.
Tezlerin yıllara, üniversitelere ve danışman öğretim üyelerine göre
dağılımı tablolar hâlinde verildikten sonra tezlerin künye bilgilerini içeren
liste sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Yüksek Lisans, Doktora, Tez, Türkiye.
M.A. AND PH.D. THESIS PREPARED IN ARABIC
LANGUAGE IN TURKEY-III (2004-2013)
Abstract: Arabic is one of the most established language that the humankind
has known for centuries. Coming of the Holy Quran in Arabic has
prepared the ground that Islam is an inseparable binary with this language.
both the east and west, anywhere in the world studies done on this language,
people’s access to more resources about Islam is provided, unique
delicacy of fesahat and eloquence of Arabic has been submitted to the service
of humanity. In this study, I collected a comprehensive list of Master
and Ph.D dissertations on the Arabic language and literature prepared in
Turkish Universities between 2004 and 2013. The collection included 253
M.A and 73 Ph.D dissertations. In this article, a list of the dissertations is
presented following a brief summary and statistical data of the dissertations
according to year, university and supervisor.
Keywords: Arabic Language, M.A., Ph.D., Dissertation, Turkey.
* Arş. Gör. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu dilleri ve Edebiyatları
Bölümü (akilinckaya@hotmail.com).
96
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Giriş
Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi’nin on yedinci sayısında Doç. Dr. M.
Vecih UZUNOĞLU1
hocamız tarafından yayımlanan “Türkiye’de Arap Dili
Alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri-II”2
isimli makalenin ardından
9 yıl gibi bir süre geçmiş bulunmaktadır. Bu çalışmada 2004 yılından
2013 yılına kadar yapılan tezlerin dökümünü vermeye çalışacağız. Bu dokuz yıllık
sürede 73 adet doktora, 253 adet yüksek lisans tezinin yapıldığını tespit ettik.
2013 yılına kadar yapılan yüksek lisans tezlerinin toplamına baktığımızda
bunun 254 adet olduğunu görüyoruz. Bu tezlerin büyük bir kısmı konu olarak
sırasıyla Arap grameri, Arap edebiyatı, biyografi incelemesi, dil öğretimi, eser
incelemesi, belagat ve şiir alanlarında yapılmıştır. Edisyon kritik çalışması olarak
yapılan yüksek lisans tezlerinin sayısı 28 civarındadır.
Doktora tezlerine baktığımızda ise, tespit ettiğimiz 73 çalışmanın içinde ağırlıklı
olarak biyografi incelemesi ile ilgili konuların ele alındığını görüyoruz.
Bunu, Arap edebiyatı, Arap grameri, dil öğretimi, belagat ve şiir konuları izlemektedir.
Tahkik edilen eserlerin sayısı ise 10 civarındadır.
Arap dili alanında yapılan gerek yüksek lisans gerekse doktora tezlerinde
2004-2013 yılları arasında inişli çıkışlı bir grafik önümüze çıkmıştır. Aşağıda
verdiğimiz tablodan da anlaşılacağı üzere yüksek lisans tezleri birbirini takip
eden yıllarda (2005-2006; 2010-2011) en üst seviyeleri bulmuştur. Doktora tezlerinde
ise 2004 yılında iyi bir rakam yakalanmış, sonraki üç yıl sayı aşağılara
inmiş 2007 ve 2008 yıllarında yine atağa geçmiş fakat yine sonraki yıllarda düşüş
trendine girmiştir. Son olarak 2013 yılında ise ciddi bir atılım göstererek önceki
üst seviyeler yakalamış bulunmaktadır. (Yüksek lisans ve Doktora tezlerin yıllara
göre dağılımı için bkz. Tablo-1, Tablo-2)
Tezlerin üniversitelere göre dağılımına baktığımızda 2013 yılı itibariyle ilk
sırayı Marmara üniversitesi almaktadır. 59 yüksek lisans ve 13 doktora teziyle
kendisini ilk sıraya yerleştirmiştir. İkinci sırada yer alan Selçuk Üniversitesinin
ise 46 yüksek lisans ve 10 doktora tezi bulunmaktadır. Bu üniversitelerin bu kadar
teze sahip olmasında köklü olmalarının yanında tez yönetecek yeterli öğretim
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belâgatı Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
2 M. Vecih UZUNOĞLU, Türkiye’de Arap Dili Alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri-II,
NÜSHA Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, YIL: V, SAYI: 17, BAHAR 2005
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 97
üyesine sahip olmaları önemli rol oynamıştır. (Diğer üniversitelerin tez sayıları
için bkz. Tablo-3)
Tezlerin danışman öğretim üyesine göre dağılımına göz attığımızda ise yüksek
lisans tezlerinde Nusrettin BOLELLİ’nin (14), doktora tezlerinde Tacettin
UZUN’un (9) ve toplamda ise 11 yüksek lisans ve 7 doktora tezi ile Ahmet Turan
ARSLAN’ın ilk sırayı aldığını görüyoruz. (Diğer öğretim üyelerinin yönettikleri
tezlerin sayısı için bkz. Tablo-4)
Çalışmada yararlanılan kaynak en büyük kaynak Yüksek Öğretim Kurumu
Ulusal Tez Merkezi’dir*
. Bunun yanında arkadaşlarımızın ve değerli hocaları-
mızın katkısını da unutmamak gerekir. Bu vesile ile onlara teşekkür ederim. Tez
künyelerinde olması muhtemel hataların düzeltilmesi ve eksik tezlerin tarafımıza
bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini umuyorum.
Burada önce, tespit ettiğimiz tezler ile ilgili olarak sayısal bilgilerin yer aldığı
tablolara yer vermek, ardından da tezlerin listesini sunmak istiyorum.
* https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
98
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
17
25
32
20
29
19
32
31
20
28
02468 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A d e tY ı l l a r
Tablo-1, Yüksek Lisans Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 99
14
6
4
8
11
4
6
7
3
10
02468 10 12 14 16
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
A d e t
Y ı l l a r
Tablo-2, Doktora Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı
100
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
14
8
46
3
1
4
3
59
2
1
7
14
4
39
2
1
4
2
6
9
15
9
0
6
10
0
1
0
0
13
0
0
0
5
0
10
0
0
0
6
0
0
12
10
0 246 8 101214161820222426283032343638404244464850525456586062
Yüzüncü Yıl Üniv.
Uludağ Üniv.
Selçuk Üniv.
Sakarya Üniv.
S. Demirel Üniv.
Rize Üniv.
O. Mayıs Üniv.
Marmara Üniv.
Karadeniz T. Üniv.
Kafkas Üniv.
K. Sütçü İmam Üniv.
İstanbul Üniv.
Harran Üniv.
Gazi Üniv.
Fırat Üniv.
Fatih Üniv.
Erciyes Üniv.
Dokuz Eylül Üniv.
Dicle Üniv.
Cumhuriyet Üniv.
Atatürk Üniv.
Ankara Üniv.
A d e t
Ü n i v e r s i t e l e r
Tablo-3, Yüksek Lisans ve Doktora TezlerininÜniversitelere Göre
Dağılımı
Doktora
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 101
Tablo-4, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Danışman Öğretim Üyesine
Göre Dağılımı
Adı Soyadı YL
adt
DR
adt Adı Soyadı YL
adt
DR
adt
Abdullah Kızılcık 2 Gıyaseddin Arslan 1
Abdülkadir Bayam 1 Gökhan Sebati Işkın 4
Abid Yaşar Koçak 2 Halil İbrahim Kaçar 4 1
Ahmet Aslan 2 Halil İbrahim Tanç 2
Ahmet Bostancı 2 Halit Zevalsiz 11
Ahmet Kazım Ürün 3 Hamza Ermiş 1
Ahmet Subhi Furat 1 1 Hasan Daşdelen 1
Ahmet Turan Arslan 11 7 Hüseyin Elmalı 2 4
Ahmet Yüksel 2 Hüseyin Yazıcı 4 2
Ali Bulut 2 İbrahim Özay 3
Ali Cüneyt Eren 1 İbrahim Yılmaz 2 1
Ali Yılmaz 2 İlyas Karslı 4
Ayhan Erdoğan 11 İsmail Demir 1
Aysel Ergül Keskin 1 İsmail Durmuş 11 4
Azmi Yüksel 5 3 İsmail Güler 3 1
Bedrettin Aytaç 1 3 İsmail Hakkı Sezer 1 1
Candemir Doğan 1 Kadri Yıldırım 1
Cihaner Akçay 6 1 Kemal Tuzcu 1
Edip Çağmar 1 Kenan Demirayak 2 2
Emrullah İşler 8 1 Latif Solmaz 2
Erdinç Doğru 3 Leyla Uzun 1
Erol Ayyıldız 1 3 M. Akif Özdoğan 4
Fahri Temizyürek 1 M. Ali Yekta Saraç 1
Faruk Bozgöz 3 M. Faruk Toprak 5 5
Faruk Çiftçi 2 M. Reşit Özbalıkçı 1 2
102
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Fikret Aslan 1 M. Sadi Çöğenli 2
Galip Yavuz 2 1 Mahmut Kafes 2
Mahmut Polat 1 Rahmi Er 2 3
Mehmet Ali Şimşek 1 Rahmi Yaran 2
Mehmet Hakkı Suçin 3 Recep Dikici 4
Mehmet Kutalmış 1 Resul Sevinç 2
Mehmet Soysaldı 1 Şehabettin Kırdar 1
Mehmet Şirin Çıkar 9 Selahattin Yılmaz 1
Mehmet Yalar 3 2 Selami Bakırcı 1 1
Mehmet Yavuz 3 1 Sıtkı Gülle 1
Muammer Sarıkaya 1 Süleyman Akyürek 1
Muhammed Tasa 7 Süleyman Tülücü 1 3
Muharrem Çelebi 1 Tacettin Uzun 5 9
Muhittin Uysal 6 Ümit Tokatlı 1
Musa Yıldız 5 4 Yakup Civelek 5
Mustafa Kaya 1 Yasin Kahyaoğlu 1
Mustafa Kılıçlı 3 1 Yılmaz Özdemir 1
Nedim Yılmaz 1 Yusuf Sancak 1
Nejdet Gürkan 1 Zekeriya Pak 1
Nesrin Güllüdağ 1 Zülfikar Tüccar 1
Nevzat Hafız Yanık 1 2
Nurettin Ceviz 5
Nusrettin Bolelli 14
Orhan Parlak 3
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 103
Yüksek Lisans Tezleri
Abdullah Aslan, Bahâuddîn el-‘Amilî ve el-Mihlât Kitabı, Dnş: Dr. Ayhan
Erdoğan Selçuk Üniversitesi 2007, 76s.
Abdullah Bedeva, ‘Alâuddîn ‘Ali b. Muhammed el-Bisâmî Musannifek’in
Kaside-i Bürde Şerhi’nin Tahkiki, Dnş: Doç. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Marmara
Üniversitesi 2012, 369s.
Abdullah Bilin, Sobucalı Mehmed Efendi’nin Keşfü’l-‘İnâye fi Mesâili’lKifâye
Adlı Eserinin İnceleme ve Tahkiki (Edisyon Kritik), Dnş:Prof. Dr. Ahmet
Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2009, 215s.
Abdullah Yıldırım, Vazʿ İlmi ve Unkûdu’z-Zevâhir / Ali Kuşçu (İnceleme
- Değerlendirme), Dnş: Prof.Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2007,
211s.
Abdurrahman Demircan, Arap Edebiyatında Seyahatname Türü ve Seyahatnameler,
Dnş: Doç. Dr. Yakup Civelek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2010, 142s.
Abdurrahman Güney, Arap Dili ve Belâğatı Açısından Kur’ân’da Sözcüklerin
Çoğul Halleri, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt Eren, Dokuz Eylül Üniversitesi
2009, 173s.
Adem Gerlegiz, Kuyucaklı Abdullah Efendi, Emsile Şerhi ve Fiili Te’accüb
Risalesi (İnceleme ve Tahkik), Dnş: Prof. Dr. İsmail Durmuş, Marmara
Üniversitesi 2008, 110s.
Adnan Damar, el-Behcetü’l Mardiyye’de Kullanılan Şâhid Beyitlerinin
İncelenmesi, Dnş: Prof. Dr. Mehmet Şirin Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2013,
157s.
Ahmed Aldyab, Türklerde Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri, Dnş: Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi 2012, 186s.
Ahmet Abdülhadioğlu, Ahmed el-Hâşimî’nin el-Kavâidu’l-Esâsiyye li Lugati’l-‘Arabiyye
Adlı Eserinin Metod Açısından İncelenmesi, Dnş: Yrd. Doç.
Dr. Faruk Bozgöz, Dicle Üniversitesi 2006, 77s.
Ahmet Akkan, Ebu’l-‘Abbâs el-Muberred ve el-Kâmil fi’l-Edeb Adlı Eseri,
Dnş: Yrd. Doç.Dr. Muhittin Uysal, Selçuk Üniversitesi 2006, 102s.
Ahmet Cevdet Karaca, Arap Edebiyatında Makâme ve Bazı Makâmât Örnekleri,
Dnş: Doç.Dr. Mehmet Yalar, Uludağ Üniversitesi 2005, 110s.
104
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mef’uller (Mef’ûlu Bihi-Mef’ûlu
Mutlak-Mef’ûlu Fih-Mef’ûlu Leh-Mef’ûlu Maah), Dnş: Yrd. Doç. Dr. Nusrettin
Bolelli, Marmara Üniversitesi 2009, 128s.
Ahmet Kaplan, Arapçada Çoğul Vezinleri, Dnş: Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı,
Rize Üniversitesi 2011, 146s.
Ahmet Kazan, Gazzâli’nin İhyâu Ulumi’d-Dîn Adlı Eserinin 3-4. Ciltlerindeki
Güzel Sözler ve Kaynakları, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Halit Zevalsız, Marmara
Üniversitesi 2009, 112s.
Ahmet Özberk, Ömer el-İzmirî ve Câmiu’l-Kifâye ve Zâhiru’ş-Şifâye Adlı
Eserinin Tahkiki, Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Elmalı, Marmara Üniversitesi 2012,
183s.
Ahmet Şen, Muhammed Hayr el-Hulvânî’nin Nahivdeki Yenilikçi Yakla-
şımları, Dnş: Dr. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi 2010, 86s.
Aida Omarova, Ğassân Kenefânî’nin (ö.1972): Hayatı, Eserleri ve Edebi
Şahsiyeti, Dnş: Doç. Dr. Abdullah Kızılcık, İstanbul Üniversitesi 2011, 168s.
Aladdin Sultanov, XX. Yüzyılda Azerbaycan’da Arap Dili Alanında Yapı-
lan Çalışmalar ve Arapça Öğretimi, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Mahmut Kafes, Selçuk
Üniversitesi 2005, 98s.
Ali Ceyhan, Halku’l-Kur’ân Tartışmalarının Arap Dili Çalışmalarına
Katkısı, Dnş: Yrd. Doç. Dr. M. Akif Özdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi 2009, 63s.
Ali Eminoğlu, Şekil ve Muhteva Yönünden El-Mu’allakâtu’s-Seb’a, Dnş:
Öğr. Gör. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi 2010, 120s.
Arzu Aydın, ‘Amelî Mukâlemat ve Temrinâtı ‘Arabiyye İsimli Eserin Gü-
nümüz Arapça Pratik Konuşma Kitapları İle Karşılaştırılması, Dnş: Prof.
Dr. Nurettin Ceviz, Gazi Üniversitesi 2012, 222s.
Asan Ruşid, Beşşâr b. Burd ve Döneminin Şiirindeki Yeri, Dnş: Prof. Dr.
Mehmet Yalar, Uludağ Üniversitesi 2011, 82s.
Avnullah Enes Ateş, Bakara Süresindeki Kıraat Farklılıklarının Dil Bilimsel
Analizi: Mutavâtir ve Meşhur Kıraatler, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz
Özdemir, Marmara Üniversitesi 2011, 179s.
Aydın Temizer, Ebu’l-Feth Osman b. Cinnî’nin el-Luma Adlı Eserinin İncelenmesi,
Dnş: Yrd. Doç.Dr. Halit Zevalsız, Marmara Üniversitesi 2006, 128s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 105
Aydın Yıldırım Endülüs’te Arap Dili Çalışmaları Danışman: Doç.Dr. Yakup
Civelek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2007, 70s.
Aygül Sarina, Arapça-Rusça ve Rusça-Arapça Sözlüklerin Değerlendirilmesi,
Dnş: Prof.Dr. M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 2007, 83s.
Ayhan Yıldız, Kayseri Râşid Efendi İhtisas Kütüphanesi’nde Bulunan
Arap Dili ve Edebiyatına Dair El Yazması Eserlerin Tasnif ve Tanıtımı, Dnş:
Prof. Dr. Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi 2008, 373s.
Ayşe Alhamaa, Arap Dili ve Edebiyatında Mevsuller, Dnş: Yrd. Doç.Dr.
Halit Zevalsız, Marmara Üniversitesi 2006, 78s.
Ayşe Erduran, ‘Ali et-Tantâvî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği ve Hikâyeciliği,
Dnş: Doç. Dr. Ahmet Bostancı, Sakarya Üniversitesi 2013, 124s.
Ayşe Gül, Mustafa b. Bekir Güzelhisarî ve Mu’ribu’l-‘Avâmil’i, Dnş: Yrd.
Doç. Dr. Gökhan Sebati Işkın, Cumhuriyet Üniversitesi 2006, 199s.
Ayşe Hümeyra, Arapça Öğretiminde Drama Yöntemi ve Arapça Dersini
Yürüten Öğretmenlerin Bu Yöntemi Kullanma Düzeyleri, Dnş: Prof. Dr. Emrullah
İşler, Gazi Üniversitesi 2010, 150s.
Ayşe İçöz, Arap Dilinde Hidâyet-Dalâlet, Salât ve Selâm Kelimelerine
Semantik Yaklaşım, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi
2008, 67s.
Ayşe Topsakal, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki Arap Edebiyatına
Dair Arapça Yazmalar, Dnş: Prof. Dr. A. Yaşar Koçak, İstanbul Üniversitesi
2007, 145s.
Ayşegül Semerci, İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında Arapça Öğ-
retiminde Kullanılan Yöntemler: Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri Örneği, Dnş: Doç. Dr. Süleyman Akyürek,
Erciyes Üniversitesi 2012, 233s.
Ayşegül Seymen Koç, Arapça ve Türkçede Zamirler -Karşıtsal Çözümleme,
Dnş: Prof.Dr. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2006, 89s.
Bahar Medni, Arapça Öğretiminde Edebi Materyallerin Kullanımı, Dnş:
Doç. Dr. Nurettin Ceviz, Gazi Üniversitesi 2010, 112s.
Bashar Younes, Arapçada ve Türkçede Soru Edatları - Karşıtsal Çözümleme-,
Dnş: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özay, Gazi Üniversitesi 2008, 94s.
106
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Bayram Özdemir, İbnu’l-Enbârî ve el-İnsâf Adlı Eserindeki Metodu, Dnş:
Dr. Orhan Parlak, Selçuk Üniversitesi 2007, 159s.
Bekir Tuna, ez-Zeccâcî ve İştikâku Esmâillâh Adlı Eserinin Arap Dilindeki
Yeri, Dnş: Doç. Dr. Muhammet Tasa, Selçuk Üniversitesi 2011, 92s.
Betül Can, Arapça Öğretiminde Harf-i Cerler, Kullanım Alanları ve
Türkçede İsmin Halleri -Karşıtsal Çözümleme-, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Cihaner
Akçay, Gazi Üniversitesi 2005, 176s.
Birgül Gümüş, Anlam Değişmeleri Çerçevesinde Kur’an Arapçasından
Türkçe’ye Geçen Kelimeler, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Zekeriya Pak, Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi 2005, 122s.
Bülent Korkmaz, Edebî-Tıbbî Makâmeleri Işığında Suyûtî ve Makâme
Sanatına Katkıları, Dnş: Prof. Dr. M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 2011,
262s.
Büşra Göktaş, 1990-2008 Yılları Arası Arapçadan Türkçeye Yapılan Edebî
Eser Çevirileri Üzerine Bir İnceleme, Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı, İstanbul
Üniversitesi 2011, 148s.
Cafer Tayyar Doymaz, Ebû Hayyân el- Endelûsî’nin Hayatı ve İrtişâfu’dDarab
Min Lisâni’l- ‘Arab Adlı Eserinin Tahlili, Dnş: Dr. Orhan Parlak, Sel-
çuk Üniversitesi 2006, 110s.
Cahit Sarı, Arap Edebiyat Tarihi Kitapları ve İçerik Sorunu, Dnş: Doç. Dr.
M. Şirin Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011, 95s.
Çiğdem Çam, Abdulbâkî Arif Efendi, Hayatı, Eserleri, ‘Ma’rife Ve Nekre’
Risalesi’nin Tenkitli Metni, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Tüccar, İstanbul Üniversitesi
2008, 130s.
Dalya A. Ali, Arap Gramerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Çalışmalar
ve Iraklı Öğrenciler İle Öğretmenlerin Bu Konudaki Tutumları, Dnş: Doç.
Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi 2013, 91s.
Demet Almak, Azerbaycan Türkçesi’ndeki Arapça, Farsça Kelimelerin
Fonetik Değişiklikleri (Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırılması), Dnş: Prof.Dr.
Ümit Tokatlı, Erciyes Üniversitesi 2006, 399s.
Derya Adalar, Anadili Olarak Arapça ve Türkçenin Öğretimde Kullanılan
Metinlerin Karşılaştırılması: Bir Eşdizimsel Örüntüleme Çözümlemesi Örneği,
Dnş: Prof.Dr. Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 2004, 211s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 107
Doğan Fırıncı, Arap Dilinde Sıfat-ı Müşebbehe ve Kur’ân-ı Kerîm’deki
Kullanımı, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Yüksel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2012,
169s.
Duran Ekizer, Cemâlettin İshak b. Muhammed et-Karamânî’nin etTevâbî’
fi’s-Sarf Adlı Eserinin Tahkiki, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Halit Zevalsiz, Marmara
Üniversitesi 2004, 187s.
Edibe Şulul, Arap Edebiyatı Kadın Şairlerinden el-Hansâ’nın Edebi Ki-
şiliği ve Şiirlerinin Tahlili, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Yasin Kahyaoğlu, Harran Üniversitesi
2005, 84s.
Elif Nur Durmuş, Bahâuddîn Es-Subkî ve Belâğat İlmindeki Yeri, Dnş:
Prof. Dr. Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 2011, 131s.
Elmas Olgun, Hacı İbrahim Efendi ve Eserleriyle Arap Dili ve Belâğatıyla
İlgili Görüşlerinin İncelenmesi, Dnş: Prof. Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi
2008, 91s.
Emad Atilla, Arap Lehçelerinde Harflerin Değişmesi, Dnş: Prof. Dr. Nevzat
H. Yanık, Atatürk Üniversitesi 2013, 85s.
Emine Bağmancı, Arap Dilinde İkilemeler ve Öğretimi, Dnş: Yrd. Doç. Dr.
Erdinç Doğru, Gazi Üniversitesi 2012, 75s.
Emine Can, Arap Dilinde Mâ Edatı ve İşlevleri, Dnş:Yrd. Doç. Dr. M. Akif
Özdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2010, 77s.
Emine Sena Yanan, Kul Ahmed’in Ebu’l-Kâsım es-Semerkandî’nin
‘Ferâdü’l-Fevâid’ Adlı Eserine Yazdığı Şerhin Tahkikli Neşri (Edisyon Kritiği),
Dnş: Yrd. Doç.Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi 2004, 110s.
Emre Çavdar, Arap Dili ve Belâğatında Î’câz Sanatı, Dnş: Doç. Dr. Rahmi
Yaran, Marmara Üniversitesi 2010, 161s.
Emrullah Tuncel, Arap Dili ve Belâğatın’da Mübâlağa, Dnş: Yrd. Doç. Dr.
Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi 2008, 186s.
Enise Sema Gonca, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde Bulunan Arap
Şiirine Dair Arapça Yazmalar: Sad-Ye, Dnş: Prof. Dr. Mehmet Yavuz, İstanbul
Üniversitesi 2011, 346s.
Ensar Aslan, Tokatlı Arakiyecizâde ve ‘Şerhu’l-İ’râb an Kavâʿidi’l-İʿrâb’
Adlı Eseri: İnceleme ve Tahkik, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara
Üniversitesi 2012, 177s.
108
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Erdoğan Albayrak, Arap Dili ve Belâğatinde Mukâbele San’atı ve Kur’ân-
ı Kerîm’den Örnekler, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Halit Zevalsız, Marmara Üniversitesi
2010, 90s.
Erkinbek Kunduzov, Kırgızcadaki Arapça Kelimeler ve Bunların Arap-
ça Öğrenimindeki Yeri, Dnş: Prof. Dr. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2006,
106s.
Esat Özcan, İstisnâ Çeşitleri ve Anlam Yansımaları, Dnş: Doç. Dr. Galip
Yavuz, Marmara Üniversitesi 2013, 117s.
Esma Öztürk, Retyos Kirkoryanın Hulâsâtus-Sarf Adlı Eserinin Arapça
Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Dnş: Doç. Dr. Nurettin Ceviz,
Gazi Üniversitesi 2008, 220s.
Esra Tunçer, Arap Dili ve Edebiyatında Zamirler, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Halit
Zevalsız, Marmara Üniversitesi 2006, 138s.
Eyyüp Beyhan, Selimağa Kütüphanesi’ndeki Arapça Nahiv ve Sarfla İlgili
Yazma Eselerin Tanıtımı, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi
2008, 209s.
Fadıl Baran, Arapça Öğretiminde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Öğrenci
Başarısı Üzerindeki Etkisi, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi
2010, 99s.
Fatih Kılınç, İbn Düreyd ve Cemheratü’l-Lüga Adlı Eseri, Dnş: Yrd. Doç.
Dr. Muhittin Uysal, Selçuk Üniversitesi 2006, 105s.
Fatih Yazıcı, Nushi Efendi’nin ‘Mürşidu’l-Gınâ fi Şerhi’l-Emsileti ve’lBinâ’
Adlı Eserinin Tahkiki, Dnş: Doç. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Marmara Üniversitesi
2010, 156s.
Fatma Betül Beyca, Necib el-Kîlâni Hayatı-Eserleri 20. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki
Yeri, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Halit Zevalsiz, Marmara Üniversitesi 2008,
113s.
Fatoş Sümengen, ‘el-’Arabiyyetu’l-Mu’âsıra’ Adlı Eserinin Arapça Öğretimi
Açısından Değerlendirilmesi, Dnş: Prof. Dr. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi
2004, 81s.
Felemez Karadeniz, Şerhu’l-Muğnî, Şerhu Katri’n-Nedâ, Şerhu Şüzûri’zZeheb
ve el-Fevâidu’d-Dıyâiyye fi Şerhi’l-Kâfiye’de Şahit Beyitlerin Tahlilleri,
Dnş: Prof. Dr. Yakup Civelek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2013, 206s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 109
Fethullah Yener, Üslûbî Anlatım ve Takdim-Tehir Üslûbunun Kur’an-ı
Kerim’deki Kullanımı, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Ali Yımaz, Cumhuriyet Üniversitesi
2010, 97s.
Feti Ulugöl, Arap Dilinde Harfler, Dnş: Doç. Dr. M. Şirin Çıkar, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi 2013, 134s.
Feyzettin Ekşi, Üveys Vefâ Erzincânî, Hayatı ve Minhâcü’l-Yakîn Şerhü
Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn Adlı Eseri (İnceleme), Dnş: Prof. Dr. Ahmet Turan
Arslan, Marmara Üniversitesi 2011, 131s.
Gamze Yücetürk, Arapça-Arapça Yazılmış Dört Çağdaş Sözlüğün Yöntem
ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi, Dnş: Prof. Dr. M. Faruk Toprak, Ankara
Üniversitesi 2011, 87s.
Güngör Küpeli, Kur’ân-ı Kerîm’deki Bedi’ilmi İle İlgili Muhassinât-ı Lafziyye’den
‘Cinâs’ Edebi Sanatı, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara
Üniversitesi 2004, 96s.
Gürkan Dağbaşı, Oyun Tekniği ve Arapça Öğretiminde Kullanımı, Dnş:
Prof.Dr. Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2007, 81s.
Hâcer Şen, İbn Hallikân’ın Vefeyâtu’l-’A’yân’ında Adı Geçen Arap Dili
ve Edebiyatı Alimleri, Dnş: Öğr. Gör. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi 2010,
102s.
Hafsa Ayyıldız, Riâzî Muhammed b. Mustafa el-Birgivî ve el-Ağlât Adlı
Eseri, Dnş: Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Rize Üniversitesi 2010, 76s.
Hakan Akgül, Arap Dilinde İzâfe, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Gıyasettin Arslan, Fırat
Üniversitesi 2005, 55s.
Halil Akçay, Muhammed b. Seyyid Şerif Cürcânî’nin ‘er-Reşâd fî Şerhi’l-
İrşâd’ Adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki (Edisyon Kritik), Dnş: Prof.Dr. Ahmet
Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2004, 147s.
Halil Çatal, Cubrân Halîl Cubrân ve Öykücülüğü, Dnş: Dr. Ayhan Erdoğan,
Selçuk Üniversitesi 2011, 118s.
Harun Ağpak, İkinci Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Bir Öğretim
Programı Denemesi, Dnş: Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi 2013, 109s.
Harun Gündüz, Karşılaştırmalı Dilbilim Açısından Arapça ve Türkçede
Yan Cümleler, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Yüksel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2013,
169s.
110
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Hasan Çetinel, Arap Dilinde Harf-i Cerler ve Birbiri Yerine Kullanılışları,
Dnş:Dr. Latif Solmaz, Selçuk Üniversitesi 2005, 85s.
Hasan Gündoğdu, Ebû Mansûr ʿAbdulmelik b. Muhammed es-Seʿâlîbî’nin
Sirru’l-ʿArabiyye Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, Dnş: Doç.Dr. Mehmet Yalar,
Uludağ Üniversitesi 2006, 130s.
Hasan Harmancı, Abdurrahman Munif’in el-Eşcâr ve İğtiyâlu Merzûk
Adlı Eserinin Teknik ve Tematik Yönden İncelemesi, Dnş: Prof. Dr. Ahmet
Kazım Ürün, Selçuk Üniversitesi 2013, 126s.
Hasan Küçük, Şerîf Ahmed b. Yûsuf’un Risâle fî ‘Ulûmi’l-Belâga Adlı
Eserinin Tahkîki ve Osmanlıca Tercümesinin Latinize Edilmesi, Dnş: Yrd.
Doç. Halit Zevalsız, Marmara Üniversitesi 2007, 195s.
Hasan Sarraoğlu, İslam’ın Doğuş Dönemi (Sadru’l-İslam) Arap Edebiyatında
Mecaz Sanatı, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Ahmet Aslan, Harran Üniversitesi 2007,
90s.
Hasan Uçar, Duâ Üslûbunun Arap Dilindeki Yeri ve Değeri, Dnş: Dr. Muhammet
Tasa, Selçuk Üniversitesi 2005, 112s.
Hassan Z. Yonıs, Arapça ve Türkçede İstisna Edatları - Karşıtsal Çözümleme-,
Dnş: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özay, Gazi Üniversitesi 2009, 106s.
Haşem Üzer, el-İnsâf fi Mesâili’l-Hilâf Bağlamında Gramer Tartışmalarında
İçerik , Dnş: Doç. Dr. Mehmet Şirin Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011,
142s.
Hatice Sümer, Hutabu Hâlid b. Safvân et-Temîmî ve Akvâluhû ve Ahbâ-
ruhû Adlı Eserin Arap Dili Ve Belagatındaki Yeri Ve Değeri, Dnş: Doç. Dr.
Muhammet Tasa, Selçuk Üniversitesi 2011, 82s.
Hüseyin Gargı, Karşılaştırmalı Dilbilgisi Öğretimi Açısından Temyiz, Dnş:
Yrd. Doç. Cihaner Akçay, Gazi Üniversitesi 2009, 169s.
Hüseyin Okur, Muslihiddîn Mustafa b. Şaban Sürûrî’nin Şerhu’l-Misbâh
Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, Dnş: Doç. Dr. Ahmet Bostancı, Sakarya Üniversitesi
2011, 362s.
Hüseyin Yıldırım, Arap Dili ve Belâğatında Kinâye ve Taʿriz, Dnş: Prof.
Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2010,113s.
İbrahim Durmaz, el-Kaysî’nin ‘Müşkilü İ’râbi’l-Kur’ân’ Adlı Eserinin
Tahlili, Dnş: Yrd. Doç. Dr. İsmail Güler, Uludağ Üniversitesi 2004, 117s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 111
İbrahim Ekici, Arapçada Müspet ve Menfî Cümle Yapısı, Dnş: Yrd. Doç.
Dr. R. Resul Sevinç, Rize Üniversitesi 2010, 132s.
İbrahim Erol, Arap Dilinde İ’râb, Dnş: Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Karadeniz
Teknik Üniversitesi 2006, 144s.
İbrahim Işık, Ömer b. ʿAbdulazîz’in Hutbelerinin Arap Dili ve Edebiyatındaki
Yeri ve Değeri, Dnş: Öğr. Gör. Muhammet Tasa, Selçuk Üniversitesi
2008, 126s.
İbrahim Magdi, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından ‘el-Kitâbu’lEsâsî’
Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi, Dnş: Yrd. Doç. Cihaner Akçay,
Gazi Üniversitesi 2004, 137s.
İbrahim Özdemir, Vaz’ İlminin Doğuşu, Tarihi Gelişimi ve Diğer Disiplinlerle
İlişkisi, Dnş: Doç.Dr. Mehmet Soysaldı, Fırat Üniversitesi 2005, 176s.
İbrahim Türkan, Mihâil Nuʿayme ve Öykücülüğü, Dnş: Dr. Ayhan Erdoğan,
Selçuk Üniversitesi 2011,128s.
İbrahim Türkoğlu, Ebû Hâtim Ahmed b. Hamdân er-Râzî, Hayatı, Eserleri
ve Arap Dilbilimindeki Yeri, Dnş: Doç. Dr. Mustafa Kaya, Atatürk Üniversitesi
2013, 124s.
İdris Erdem, el-Harîrî ve Mulhâtu’l-İ’râb Adlı Eserinde Örnek Olarak
Verdiği Cümle, Ayet ve Şiir Beyitlerinin Tahlilleri, Dnş: Dr. Ayhan Erdoğan,
Selçuk Üniversitesi 2010, 117s.
İdris Pullu, Arap Dili ve Edebiyatında Meseller, Dil ve Belâğat Yönünden
Özellikleri, Dnş: Dr. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi 2007, 134s.
İhsan Doğru, İbn Mukrî’nin ʿArûz, Nahiv ve Kâfiye’yi Konu Alan ‘el-
ʿUnvân eş-Şeref el-Vâfî’’ Adlı Eseri, Dnş: Prof. Dr. Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi
2011, 160s.
İlgar Samadov, Ukaylî Ebû’l-Kâsım b. Ahmed el-Hasenî el-Ensârî’nin
‘Muhtasar fi ʿİlmi’l-Beyân’ Adlı Eserinin Tahkiki, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Halit
Zevalsız, Marmara Üniversitesi 2005, 165s.
İlhami Sönmez, Kur’ân-ı Kerîm’deki Örnekler Çerçevesinde Arap Gramerinde
Sıfat-ı Müşebbeheler ve Mübâlağalı İsm-i Fâʿiller, Dnş: Öğr. Gör.
Şehabeddin Kırdar, Selçuk Üniversitesi 2011, 111s.
112
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
İlknur Emekli, ʿAbdurrahmân Munif, Hayatı, Edebi Kişiliği Eserleri ve
en-Nihâyât Adlı Romanının İncelenmesi, Dnş: Prof.Dr. Mustafa Kılıçlı, Atatürk
Üniversitesi 2006, 145s.
İlyas Yılmaztürk, Mahmût b.Ahmed b.Mûsâ Ebû Muhammed Bedreddîn
el-ʿAynî’nin ‘Şerhu’l-ʿAvâmil el-Mie lil-Cürcânî’ Adlı Eserinin Edisyon Kritiğinin
Yapılması, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi
2004, 146s.
İrfan Işık, İmam-Hatip Liselerinde Okutulan Arapça Dersi Müfredatının
İncelenmesi, Dnş: Prof.Dr. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2005, 146s.
İsmail Alan, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan
Sarf ve Nahve Dair YazmaEserler, Dnş: Prof. Dr. Mehmet Yavuz, İstanbul
Üniversitesi 2011, 254s.
İsmail Elmasoğlu, Arap Dilinde Cemiler, Dnş: Yrd .Doç.Dr. Nusrettin Bolelli,
Marmara Üniversitesi 2006, 217s.
İsmail Gündüz, Necip Mahfuz’un Hammârâtu’l-Kıddı’l-Esved Adlı Eserinin
İncelenmesi, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Kâzım Ürün, Selçuk Üniversitesi 2008,
102s.
İsmail Karahan, İbnü’l-Hâcib ve el-Kâfiye Adlı Eseri, Dnş: Doç. Dr. Nejdet
Gürkan, Süleyman Demirel Üniversitesi 2011, 158s.
İzzet Marangozoğlu, Arap Edebiyatında Bedî’ ve Bedî’iyyât, Dnş: Prof.Dr.
Taceddin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2005, 103s.
Kadir Barlık, Arap Gramerinde Âmil Teorisi, Dnş: Doç. Dr. Mehmet Şirin
Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2009, 70s.
Kasım Kurtulan, Arap Dili ve Edebiyatında Hz. Muhammed’in Mektupları,
Dnş: Dr. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi 2004, 137s.
Kenan Yeniceli, eş-Şâfi’î’nin Edebî Yönü ve Dîvân’ının İncelenmesi, Dnş:
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Bayam, Erciyes Üniversitesi 2013, 164s.
Kübra Kamer Tanrıverdi, Arap Dilinde Dua Üslubu, Dnş: Yrd. Doç. Dr.
Gökhan Sebati Işkın, Cumhuriyet Üniversitesi 2008, 104s.
Küddusi Birer, Arapçada Âmil Ma’mûl İlişkisi ve Arap Gramerindeki
Yeri ve Önemi, Dnş: Doç. Dr. Mahmut Kafes, Selçuk Üniversitesi 2012, 143s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 113
Leman Yerli, Arapça Dilbilgisi İle İlgili Türkçe Yazılmış Kitapların Arap-
ça Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Dnş: Doç.Dr. Musa Yıldız, Gazi
Üniversitesi 2007, 218s.
Leyla Yakupoğlu, Necip Mahfûz’un es-Sülâsiyye’si (Üçleme) İle Yakup
Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak Adlı Romanının Karşılaştırılması,
Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı, İstanbul Üniversitesi 2013, 170s.
M. Fuad Bilgiç, Tâhâ Hüseyin’in el-Va’dü’l-Hak Adlı Eserinin Eleştirisi,
Dnş: Yrd. Doç. Dr. Fikret Aslan, Selçuk Üniversitesi 2008, 95s.
Mahamadou Yahaya, Türkiye ve Nijer Cumhuriyetlerinde Arapça Öğrenme
Kitapları (Karşıtsal Çözümleme), Dnş: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özay, Gazi
Üniversitesi 2013, 132s.
Mahir Hamidov, İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye’si ile el-Beydâvî’nin Lübbu’l
Elbâb fi ʿİlmi’l-İ’râbı’nın Mukayesesi, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan,
Marmara Üniversitesi 2006, 105s.
Mansur Teyfurov, İbnü’l-Varrâk ve Nahvin İlletlerine Bakışı, Dnş: Doç.
Dr. İsmail Güler, Uludağ Üniversitesi 2010, 95s.
Mehdin Çiftçi, Arap Dili Ve Belâğatına Göre Kur’an-ı Kerîm’ de Nehy,
Dnş: Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi 2006, 105s.
Mehmet Akif Yalçınkaya, Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Hz. Peygamber’in
Mektuplarının Değerlendirilmesi, Dnş: Prof.Dr. Mehmet Reşit Özbalık-
çı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2006, 146s.
Mehmet Balcıoğlu, Cümledeki İşlevleri Açısından Arap Dilinde İsm-i
Mevsûller ve Kurân-ı Kerîm’de Kullanımı, Dnş: Doç. Dr. M. Akif Özdoğan,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2012, 73s.
Mehmet Bölükbaşı, Arapça Öğretiminde Telkin Yöntemi ve Uygulaması,
Dnş:Yrd. Doç. Dr. Erdinç Doğru, Gazi Üniversitesi 2012, 80s.
Mehmet Çelik, el-Cezireli Şair el-Ahtal, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Ahmet Aslan,
Harran Üniversitesi 2006, 78s.
Mehmet Dağ, Bedreddîn ʿAynî’nin Arap Dili ve Edebiyatındaki Yeri, Dnş:
Yrd. Doç. Dr. Halit Zevalsız, Marmara Üniversitesi 2010, 89s.
Mehmet Emin Efe, Abbasi Dönemine Akdar Arap Şiirinde Dini Temalar,
Dnş: Yrd. Doç.Dr. Faruk Çiftçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2005,
89s.
114
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Mehmet Faruk Çifçi, Kuyucaklı Abdullah b. Muhammed el-Aydînî’nin
Mu’ribu ʿAvâmili’l-Cedîde Adlı Eserinin Tahkiki, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Halit
Zevalsız, Marmara Üniversitesi 2008, 121s.
Mehmet Kemal Çelik, İlk İzhar Şerhi Muslihuddîn Ulamışî’nin Keşfü’lEsrâr’ı
(İnceleme ve Edisyon Kritik), Dnş: Prof.Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara
Üniversitesi 2005, 255s.
Mehmet Murat Çelik, Arapça Öğretiminde ‘et-Tuhfetu’l-Lubnâniyye fi
ʿUsûli’l-Lügati’l ʿOsmâniyye’ Adlı Eserin İncelenmesi, Dnş: Yrd. Doç.Dr.
Candemir Doğan, Dicle Üniversitesi 2004, 61s.
Mehmet Musa Şirin, Şart Edatlarının Nahivciler ve Fıkıh Usulcüleri Arasındaki
Yeri, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Nedim Yılmaz, Marmara Üniversitesi 2013,
152s.
Mehmet Münip Şallıoğlu, Kasapzâde’nin Şerhü Kifâyeti’l-Mübtedî Eserinin
Edison Kritiği, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi
2006, 156s.
Mehmet Nafi Arslan, Abduh er-Râcihî ve et-Tatbîku’n-Nahvî Adlı Eseri,
Dnş: Doç. Dr. M. Edip Çağmar, Dicle Üniversitesi 2011, 167s.
Mehmet Nuri Alpak, Arap Dilinde Sözlük Çalışmaları ve Nazım Efendi’nin
Tercümânu’l-Lügat Adlı Eserinin İncelenmesi, Dnş: Doç.Dr. Yakup
Civelek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2006, 91s.
Mehmet Özcan, Arap Dili ve Belâğatinde Kinâye, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Nusrettin
Bolelli, Marmara Üniversitesi 2010, 92s.
Mehmet Yakışik, Arap Dilinde Nidâ Edatları ve Münâdâ, Dnş: Doç. Dr.
Mehmet Şirin Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2013, 94s.
Mehmet Yusuf Yagır, Arapça’da Lafız-Mana İlişkisi, Dnş: Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Polat, Harran Üniversitesi 2004, 75s.
Mehtap Cantürk, Arapça ve Türkçe Ad Tamlamalarının Karşılaştırmalı
Olarak İncelenmesi Karşıtsal Çözümleme, Dnş: Prof.Dr. Azmi Yüksel, Gazi
Üniversitesi 2007, 80s.
Mehtap Tunoğlu, Arap Dilinde Çoğullar Konusu ve Öğretimi, Dnş:Yrd.
Doç. Dr. Erdinç Doğru, Gazi Üniversitesi 2010, 157s.
Melek Ok, Klasik Dönemde Arap Diline Giren Farsça Sözcükler, Dnş:
Doç.Dr. Kadri Yıldırım, Dicle Üniversitesi 2005, 72s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 115
Mesut Köksoy, Nâkıd İbrahîm Efendi (Ö.1717) ve Eş-Şerhu’s-Sedîd li’l-
ʿAvâmili’l-Cedîd Adlı Eseri (İnceleme ve Tahkik), Dnş: Doç. Dr. Abdullah Kı-
zılcık, İstanbul Üniversitesi 2008, 165s.
Metin Avcı, el-Maksûd Şerhlerinden Îm’ânü’l-Enzâr (İnceleme ve Edisyon
Kritik), Dnş: Prof.Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2004,
104s.
Metin Bilge, Yahyâ b. Nasuh b. İsrâil ve Şerhu’l-ʿAvâmili’l-Mie Adlı Eserinin
Tahkik ve Tahlili, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Selahattin Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi
2010, 133s.
Mevlüt Öztürk, Arap Dilinde Soru Cümlelerinde Karineler Yoluyla Elde
Edilen Anlamlar, Dnş: Dr. Muhammet Tasa, Selçuk Üniversitesi 2005, 240s.
Mucahit Asutay, İbn Hişâm ve Şerhu Şuzûri’z-Zeheb, Dnş: Yrd. Doç.Dr.
Muhittin Uysal, Selçuk Üniversitesi 2005, 100s.
Muhammed Albiladi, Arapça İle Türkçe Arasındaki Sözdizimsel Farklı-
lıkların Araplara Türkçe Öğretiminde Etkisi, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Fahri Temizyürek,
Gazi Üniversitesi 2012, 155s.
Muhammed İsa Yüksek, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesindeki Arapça
ve Osmanlıca Kırâat Yazmaları, Dnş: Doç. Dr. Sıtkı Gülle, İstanbul Üniversitesi
2009, 278s.
Muhammed Özcan, Kur’an-ı Kerîm’deki Bazı Deyimlerin Çeviri Stratejileri
Açısından Değerlendirilmesi, Dnş: Doç. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi
Üniversitesi 2013, 200s.
Muhammed Yamaç, Arap Dilinde Vahiy-Dua ve Dünya-Âhiret Kelimelerinin
Semantik Analizi, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Hamza Ermiş, Sakarya Üniversitesi
2012, 104s.
Muhammet Çelik, Hal Cümlelerinin Gramer ve Meʿâni Açısından Tahlili,
Dnş: Doç. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Marmara Üniversitesi 2010, 112s.
Muhammet Osman Ünal, Kasîde-i Bürde (Bânet Sü’âd) İle İlgili Yapılan
Çalışmalar (Tespit ve Tanıtım), Dnş: Prof.Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara
Üniversitesi 2005, 126s.
Muhsin Karabudak, Bağdat Dil Ekolü ve Başlıca Temsilcileri, Dnş: Yrd.
Doç. Dr. Gökhan Sebati Işkın, Cumhuriyet Üniversitesi 2010, 127s.
116
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Muhsin Özalpdemir, Taşköprüzâde’nin ʿAvâmil Şerhi’nin Edison Kritiği,
Dnş: Yrd. Doç.Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi 2005, 208s.
Murat Arif Güney, el-Muhtâr Adlı Serinin Arapça Öğretimi Açısından De-
ğerlendirilmesi, Dnş: Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Atatürk Üniversitesi 2011, 88s.
Murat Demir, İmam Hatip Liselerinde Arapça Konuşma Öğretimine Etkinlik
Temelli Bir Yaklaşım, Dnş: Prof. Dr. Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi
2009, 74s.
Murat Kaya, Ebû Bekr İbnu’l-Enbârî ve el-Ezdâd fi’l-Luğa Adlı Eseri,
Dnş: Dr. Orhan Parlak, Selçuk Üniversitesi 2007, 172s.
Murat Kobya, Merkezzâde Ahmed Efendi ve el-Bâbûsû’l-Vasît’i (İnceleme),
Dnş: Prof.Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2005, 80s.
Murat Özcan, Arapça Yazma Becerileri Öğretiminde İletişimsel Yaklaşım,
Dnş: Prof.Dr. Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2007, 114s.
Murat Tala, ez-Zeccâcî ve el-Emâlî Adlı Eserinin Arap Dili Ve Edebiyatında
Yeri Ve Değeri, Dnş: Doç. Dr. Muhammet Tasa, Selçuk Üniversitesi 2011,
163s.
Musa Eroğlu, el-Hasenu’l-Basrî’nin Arap Dilindeki Yeri, Dnş: Dr. Latif
Solmaz, Selçuk Üniversitesi 2008, 106s.
Mustafa Avcı, Keşfi Mustafa Efendi ve Risale-i Keşfiyye Adlı Tercümesi
Üzerine Bir İnceleme, Dnş: Prof. Dr. Mustafa Kılıçlı, Atatürk Üniversitesi 2011,
80s.
Mustafa Bilici, İbn Mâlik ve Şevâhidu’t-Tavhîd ve’t-Tashîh Adlı Eseri,
Dnş: Doç. Dr. Muhittin Uysal, Selçuk Üniversitesi 2008, 113s.
Mustafa Irmak, Arapça’da Nâsih Fiiller, Dnş: Yrd. Doç.Dr. İlyas Karslı, Karadeniz
Teknik Üniversitesi 2006, 178s.
Mustafa Kılıçarslan, Grek Harfli Türkçe Moykemmel Yerusalim Tarihi
(1.-211. Sayfalar Arası) Adlı Eserdeki Arapça-Farsça Kelimeler, Dnş: Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Kutalmış, Fatih Üniversitesi 2005, 299s.
Mustafa Öncü, Fethu’l Esrâr fi Kitâbi’l- İzhâr Adlı Eserin İnceleme Ve
Edisyon Kritiği, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi
2009, 402s.
Muzaffer Gedikoğlu, Arap Dilinde Kasem, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Muhittin Uysal,
Selçuk Üniversitesi 2006, 117s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 117
Mücahit Yüksel, Arap Dilinde Künye Usulüyle Türetilen Kelimeler ve
Bunların İ’râbdaki Durumları, Dnş: Dr. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi
2009, 173s.
Mürüvvet Türken Çakır, Modern Arap Şiirinde Apollo Ekolü, Dnş: Prof.
Dr. Selami Bakırcı, Atatürk Üniversitesi 2013, 108s.
Müşerref Ulusu Ülger, Arap Dili ve Belâğatında İltifat Sanatı, Dnş: Yrd.
Doç. Dr. Gökhan Sebati Işkın, Cumhuriyet Üniversitesi 2008, 176s.
Nazan Ertürk, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından ‘İmam Hatip Liseleri
Yeni Programa Uygun Arapça’ Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi,
Dnş: Yrd. Doç. Dr. Cihaner Akçay, Gazi Üniversitesi 2004, 151s.
Necmiye Saltık Postallı, Hüseyin Gümüşhanevî ve ‘el-ʿAmelu’s-Sâlih ʿalâ
Risâleti’l-ʿAvâmili li’l-Birgivî’ Adlı Eseri (Edisyon Kritik), Dnş: Doç. Dr.
Mehmet Ali Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi 2010, 227s.
Nejdet Karakaya, Bir Dilci Olarak Molla Halil es-Si’irdi, Dnş: Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Şirin Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2006, 70s.
Nihal Yalçın, İzmir ve Manisa İhtisas Kütüphanelerindeki Arap Dili ve
Edebiyatına Dair El Yazması Nâdir Esrelerin Tanzimi ve Tanımları, Dnş:
Prof.Dr. Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi 2006, 69s.
Nur Yıldız, Arapça Sözcük Öğretiminde Yapılan Uygulamalar: M.Ü. İlahiyat
Fakültesi Örneği, Dnş: Prof. Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi
2009, 95s.
Orhan Oğuz, Arap Dilini Geliştiren Naht, Müşterek Ta’rîb ve Eddâd, Dnş:
Prof.Dr. Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2005, 86s.
Ökkeş General, Arap Gramerinde Gayr-i Munsarif, Dnş: Prof. Dr. İsmail
Durmuş, Marmara Üniversitesi 2013, 113s.
Ömer İshakoğlu, Türklerin XV-XVI. Asırlarında Arapça Belâğata Yaptığı
Katkılar, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat, İstanbul Üniversitesi 2004, 135s.
Özcan Kaş, Osmanlılar Döneminde Arapça Sözlük Çalışmaları Dnş: Prof.
Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2007, 86s.
Özlem Yıldırım, Kazak, Kırgız ve Tatar Türkçelerindeki Arapça-Farsça
Kelimelerin Ses Değişimleri (Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırılması), Dnş:
Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, Kafkas Üniversitesi 2008, 208s.
118
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Özlem Züleyha Kuran, Abbâsi Dönemi Şiiri Nazım Türlerinde Yenilik Hareketleri,
Dnş: Doç. Dr. Kemal Tuzcu, Ankara Üniversitesi 2013, 153s.
Pınar Coşkun, Muhammed Huseyn Heykel’in ‘Zeyneb’ ve Şemsettin
Sâmî’nin ‘Ta’aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ Adlı Romanlarının Muhteva ve Teknik
Açısından Karşılaştırılması, Dnş: Prof. Dr. Bedrettin Aytaç, Ankara Üniversitesi
2008, 105s.
Rabia İnan, Hanna Mine’nin Romanlarında Vatan ve Deniz Teması, Dnş:
Doç. Dr. Mehmet Şirin Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2008, 101s.
Ramazan Akçay, Arapça Dilbilgisi Öğretiminin Çoktan Seçmeli Testlerle
Ölçülmesinde Güvenirlik Düzeyi, Dnş: Prof. Dr. Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi
2006, 109s.
Rashadat Hidayatov, Gelibolulu Muslihuddîn Mustafa b. Şaʿbân Sürûrî’nin
Şerhu’l-Binâ Adlı Eserinin Tahkiki, Dnş: Doç. Dr. Rahmi Yaran, Marmara
Üniversitesi 2009, 107s.
Recep Koyuncu, Hatip Olarak el-Ahnef b. Kays, Dnş: Doç. Dr. Muhittin
Uysal, Selçuk Üniversitesi 2008, 83s.
Recep Yaşar, Arapçada Fiil Gibi Amel Eden İsimler, Dnş: Doç. Dr. Halil
İbrahim Tanç, Atatürk Üniversitesi 2013, 137s.
Rumeysa Bakır, Mehcer Edebiyatında Varlık Anlayışı, Dnş: Prof. Dr. Kenan
Demirayak, Atatürk Üniversitesi 2012, 119s.
Salih Zeki Keş, Ebû’l Huseyn İbn Fâris ve es-Sâhibî Kitabı, Dnş: Prof. Dr.
Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2010, 124s.
Saliha Ayyıldız, Haber ve İnşâ Üslûbu’nun Yusuf Sûresindeki Anlam Yansımaları,
Dnş: Doç. Dr. Galip Yavuz, Cumhuriyet Üniversitesi 2009, 154s.
Sami Bakır, Ebu’l-ʿAlâ’ el-Ma’arrî’nin Şiirlerinde Ölüm Teması, Dnş:
Yrd. Doç. Dr. Muammer Sarıkaya, Erciyes Üniversitesi 2013, 135s.
Sami Çakmakpunar, Ferrâ’da Kıraatlerin Gramatik Boyutu: Bakara Sû-
resi Bağlamında, Dnş: Doç. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Marmara Üniversitesi
2012, 114s.
Sami Oktay Durukan, Arapça Eğitiminde Duygusal Zeka Boyutu, Dnş:
Yrd. Doç.Dr. Cihaner Akçay, Gazi Üniversitesi 2007, 142s.
Sanan Azimov, Arap Dilinde Harf-i Cerler ve Kur’ân-ı Kerim’deki Kullanımları,
Dnş: Doç. Dr. Ali Bulut, Marmara Üniversitesi 2013, 156s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 119
Sejfidin Haruni, Arap Dilinin Tarihi ve Arapçada Diglossia Olgusu, Dnş:
Yrd. Doç. Dr. Hasan Taşdelen, Uludağ Üniversitesi 2010, 113s.
Selahattin Bulut, Ta’rib ve el-Cevâlikî’nin el-Mu’arrab’ı, Dnş: Prof. Tacettin
Uzun, Selçuk Üniversitesi 2007, 172s.
Selim Tekin, Temmâm Hassân ve Arap Dilbilim Çalışmalarındaki Yeri,
Dnş: Doç. Dr. Mehmet Şirin Çıkar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2010, 140s.
Selman Yeşil, Arapçada Lâzım ve Müte’addî Fiiller, Dnş:Yrd. Doç. Dr. R.
Resul Sevinç, Rize Üniversitesi 2012, 71s.
Semira Yayar, Arap Dilinde Müstesna, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli,
Marmara Üniversitesi 2006, 163s.
Semra Gökdoğan, Kuyucaklı Abdullah Efendi ve Şerhu’l-Binâ Adlı Eseri
(Tahkik Ve İnceleme), Dnş: Prof. Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi
2008, 104s.
Senem Soyer, Arapça - Türkçe Çevirilerde Sözcük ve Kalıplaşmış İfadeler
Düzeyinde Eşdizimlik Sorunları ve Çözüm Önerileri, Dnş: Yrd. Doç. Dr.
Cihaner Akçay, Gazi Üniversitesi 2006, 80s.
Seval Gültekin, İmam Hatip Ortaokulları 5. Sınıflarda Arapça Öğretiminde
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dnş: Prof. Dr. Musa Yıldız,
Gazi Üniversitesi 2013, 108s.
Sevde Alan, Klasik Arapçanın Ortaya Çıkışı ve Kullanım Alanı, Dnş: Doç.
Dr. İsmail Güler, Uludağ Üniversitesi 2008, 63s.
Sibel Dokuyucu, İşlevleri Açısından Arapçada ve Türkçede Zarflar, Dnş:
Doç. Dr. M. Akif Özdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2012, 63s.
Sinem Atalay, Oryantalizm, Oryantalistler ve Arap Dili Çalışmaları, Dnş:
Doç.Dr. Faruk Bozgöz, Dicle Üniversitesi 2007, 65s.
Süleyman Kablan, Arap Dili Ve Belâğatında Mecaz-ı Mürsel ve Alakaları,
Dnş: Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi 2006, 85s.
Şehabeddin Kırdar, Nahiv Belağat Yönünden Te’kid ve Kur’an’da Te’kid
Üslûbu, Dnş: Prof.Dr. Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2005, 116s.
Şehmus Ülker, Arap Dilinde İsim Cümlesi, Dnş: Doç. Dr. İsmail Demir,
Atatürk Üniversitesi 2013, 95s.
120
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Şenol Tiryaki, Harputlu Abdülhamid Hamdi Efendi ve Nüzhetü’l-Ahdân
fî Hâşiyeti Tuhfeti’l-İhvân’ı (İnceleme Ve Metin), Dnş: Prof. Dr. Ahmet Turan
Arslan, Marmara Üniversitesi 2010, 442s.
Şirin Gökkaya, El-Mütenebbi’nin Şiirlerinde Yaşam Felsefesi, Dnş: Prof.
Dr. M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 2011, 53s.
Şuayip Güllü, Arap Dilinde Mastarlar ve Kur’ân-ı Kerîm’deki Kullanılış-
ları, Dnş: Doç. Dr. Ali Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010, 181s.
Tahirhan Aydın, Çoklu Zeka Kuramı ve Yabancılara Arapça Öğretimi,
Dnş: Prof.Dr. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2005, 152s.
Tehran Nuriyev, Maverdî’nin Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn’inde Geçen Arap
Atasözlerinin İncelenmesi, Dnş: Prof. Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi
2008, 105s.
Tuba Nur, Şehirli Ana Hatlarıyla Modern Filistin Şiiri ve Mahmûd Derviş:
Hayatı, Eserleri ve Şiirindeki Temel Kavramlar, Dnş: Prof. Dr. Mustafa
Kılıçlı, Atatürk Üniversitesi 2010, 132s.
Tuba Satır, İshak Nuri Rizevî’nin Zubdetu’l-İzhâr Adlı Eserinin Arapça
Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Dnş: Prof. Dr. Musa Yıldız,
Gazi Üniversitesi 2008, 193s.
Uğur Erman, Siirt Medreselerinde Arapça Dil Eğitimi, Dnş: Doç. Dr. Yusuf
Sancak, Atatürk Üniversitesi 2013, 103s.
Uğur Öztürk, Arap Dilinde Hazf, Dnş: Yrd. Doç.Dr. Ali Yılmaz, Cumhuriyet
Üniversitesi 2006, 151s.
Ülkü Tuğrul, Abdurrahman Munif’in Şarku’l-Mutevassıt Adlı Romanı-
nın İncelenmesi, Dnş: Yrd.Doç.Dr. Faruk Bozgöz, Dicle Üniversitesi 2006, 98s.
Ümit Göktaş, Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Bediüzzaman Said Nursi,
Dnş: Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Atatürk Üniversitesi 2011, 68s.
Ümit Karaver, Kara Said’in (ö.1026/1617) Şerhu Risâleti’l-İstiʻâre Adlı
Eserinin Edisyon Kritiği, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi
2009, 228s.
Üsmetullah Sami, Arap Dili Belâğatı ve Retorik Açısından Hz. Muhammed
(s.a.s.)’in Hutbeleri, Dnş: Prof. Dr. Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi
2012, 99s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 121
Yakup Eroğlu, Arap Belâğatında Kinâye ve İstiʻâre Dnş: Yrd. Doç. Dr. H.
İbrahim Tanç, Atatürk Üniversitesi 2007, 62s.
Yasemin Kozakoğlu, Necib Mahfuz’un es-Sülâsiyye (Üçleme) Adlı Eserinde
Kadın Figürü, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, Selçuk Üniversitesi 2010,
120s.
Yasin Coşkun, Antakyalı Mustafa Remzi Efendi ve Risâle fî ʻİlmi’l-Bedîʻ
Adlı Eseri (İnceleme-Metin), Dnş: Prof. Mehmet Yavuz, İstanbul Üniversitesi
2012, 225s.
Yaşar Avcı, Arapça Kökenli Osmanlıca Sözcükler, Dnş: Doç.Dr. Yakup Civelek,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2006, 108s.
Yaşar Daşkıran, Ebû Nuvas’ın Şiirlerinde Hiciv, Dnş: Prof.Dr. M. Faruk
Toprak, Ankara Üniversitesi 2004, 110s.
Yeliz Çiçek, Vildân Fâik’in Teshîlu’s-Sarf Adlı Eserinin Arapça Dilbilgisi
Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Dnş: Doç. Dr. Nurettin Ceviz, Gazi
Üniversitesi 2009, 217s.
Yeşim Kurt, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesin’deki Sarf ve Nahve Dair
Arapça Yazmalar, Dnş: Prof. Dr. Abid Yaşar Koçak, İstanbul Üniversitesi 2011,
151s.
Yonis İnanç, Gelibolulu Mustafa B. İbrahim ve Tuhfetü’l-ʻAvâmil’i (İnceleme-Tahkik),
Dnş: Prof. Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2009, 197s.
Yusuf Köşeli, Arap Çocuk Edebiyatı, Dnş: Prof. Dr. Kenan Demirayak, Atatürk
Üniversitesi 2011, 529s.
Yusuf Sami Samancı, Şihâbuddîn el-Hafâcî’nin Hayatı ve Şifâu’l-Ğalîl
Adlı Eseri, Dnş: Dr. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi 2008, 120s.
Yüksel Çelik, Abdulhamîd el-Kâtib ve Arap Nesrindeki Yeri, Dnş: Dr. Muhammet
Tasa, Selçuk Üniversitesi 2007, 79s.
Zafer Ceylan, Romantizmden Öznelliğe Bedr Şâkir es-Seyyâb, Dnş: Prof.
Dr. Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 2011, 139s.
Zahide Akçakale, Konya Bölge Yazmalar, Burdur, Isparta ve Niğde İhtisas
Kütüphanelerindeki Arap Dili ve Edebiyatına Dair El Yazması Nadir Eserlerin
Tanzimi ve Tanıtımı, Dnş: Prof. Dr. Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi 2013,
395s.
122
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Zaki Abouelnasr, Eşanlamlılık Olgusu ve Eşanlamlı Kelimelerin Arapça
Öğretimindeki Yeri, Dnş: Doç. Dr. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2004, 101s.
Zekeriya Çelik, Muhammed b. Ebî Bekr el-Mer’âşî ve Taʻlîkât ‘Alâ Şerh-i
Risâleti’l-Âdâb Adlı Eserinin Tahkiki, Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Elmalı, Marmara
Üniversitesi 2012, 107s.
Zeki Hasanoğlu, Arapçanın Yabancı Dil Olarak Okutulduğu Sınıflarda
Temel Düzeyde Sözcük Öğretimi Üzerine Amprik Bir Araştırma, Dnş: Prof.
Dr. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2005, 82s.
Zeynep Şerife Tokgözlü, Arapça Öğretimine Yönelik Nlp İlkelerine Dayalı
Etkinlik Önerileri, Dnş: Doç. Dr. Nurettin Ceviz, Gazi Üniversitesi 2009, 114s.
Zeynep Teko, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Şiire Dair Arapça
Yazma Eserler [(Elif-Dâl)], Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı, İstanbul Üniversitesi
2011, 152s.
Ziya Özçelik, Ebû’l-ʻAbbâs Sa’leb ve el-Fâsih’i, Dnş: Doç. Dr. İsmail Hakkı
Sezer, Selçuk Üniversitesi 2013, 54s.
Zübeyt Nalçakan, Arapça ve Türkçe’de İsim ve Fiil Cümlesinin Karşılaş-
tırılması, Dnş: Yrd. Doç. Dr. Faruk Çiftçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2008, 103s.
Züleyha Sayın, Emîn er-Reyhânî ‘nin Lübnan Arap Edebiyatındaki Yeri
ve ‘Cihân’ Adlı Romanının İncelenmesi, Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı, İstanbul
Üniversitesi 2010, 89s.
Doktora Tezleri
Abdulkadir Bayam, Hüsamzâde Mustafa Efendi ve er-Risâletü’z-Zevkıyye
Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül
Üniversitesi 2008, 719s.
Abdussamed Yeşildağ, Şeyhulislâm Mehmed Esad Efendi’nin Tahmîsleri
ve Bânet Su’âd Tahmîsi’ne el-’Uryânî Tarafından Yapılan Şerh, Dnş: Prof.
Dr. M. Sadi Çögenli, Atatürk Üniversitesi 2010, 549s.
Ahmed Ahimeir, İbn Merzûk et-Tilimsânî ve İzhâru Sıdkî’l-Mevedde fî
Şerhi’l-Bürde Adlı Eseri (Edisyon Kritik), Dnş: Prof.Dr. İsmail Durmuş, Marmara
Üniversitesi 2004, 102s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 123
Ahmet Gemi, İbrahim Kûrânî’nin İnbâhu’l-Enbâh ‘Alâ Tahkîki İ’râbi Lâ
İlâhe İllallah Adlı Eserinin Tahkiki, Dnş: Prof. Dr. M. Sadi Çögenli, Atatürk
Üniversitesi 2013, 352s.
Ahmet Hamdi Can, Modern Cezayir Edebiyatı ve et-Tâhir Vattâr’ın Romanlarında
Toplumcu Gerçekçilik, Dnş: Prof. Dr. Kenan Demirayak, Atatürk
Üniversitesi 2013, 449s.
Ali Benli, Ebû İshâk eş-Şâtıbî’de Nahiv Usulü, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Turan
Arslan, Marmara Üniversitesi 2013, 249s.
Belal Saber Mohamed Abdelmaksound, Leylâ İle Mecnûn Mesnevisinin
Arap, Fars ve Türk Edebiyatı’nda Ele Alınmış Biçimi ve Larendeli Hamdî’nin
Eseri, Dnş: Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi 2004, 723s.
Betül Can, Fatih Döneminden Tanzimata Kadar Osmanlı Medreselerinde
Arapça Öğretimi, Dnş: Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi 2009, 323s.
Cüney Mehmet Şimşek, Ziyâuddîn İbnu’l-Esîr ve Edebi Tenkitçiliği, Dnş:
Yrd. Doç. Dr. İsmail Güler, Uludağ Üniversitesi 2004, 195s.
Derya Adalar Subaşı, Sözlük Verilerine Dayalı Görünümleriyle Arapçada
Kavram Oluşturma Yolları, Dnş: Doç. Dr. Leyla Uzun, Prof. Dr. Rahmi Er,
Ankara Üniversitesi 2010, 324s.
Erdal Kaya, Kasapzâde İbrahim Efendi ve ‘el-Ezhâr fî Şerhi’l-İzhâr’ Adlı
Eseri (İnceleme ve Tahkik ), Dnş: Prof.Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi
2007, 387s.
Erdinç Doğru, Modern Arapça’daki Deyimlerin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi
ve Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri, Dnş: Prof. Dr. Faruk Toprak, Gazi
Üniversitesi 2004, 245s.
Fadime Kavak, Kur’ân’da Edebî Tasvîr, Dnş: Doç. Dr. Mehmet Yalar, Uludağ
Üniversitesi 2008, 338s.
Fatıma Betül Hoşgör, Cebrâ İbrahim Cebrâ ve XX. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki
Yeri, Dnş: Prof.Dr. Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 2005, 309s.
Fikri Güney, Ebu’l-’Abbâs Sa’leb, Hayatı, Eserleri ve Arap Dilindeki Yeri,
Dnş: Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Atatürk Üniversitesi 2011, 100s.
Hacı Yılmaz, Alî b. Mes’ûd b. Mahmûd el-Ferğânî’nin el-Mustevfâ fi’nNahv
Adlı Eserinde Konuları İşleme Yöntemi, Koyduğu Kurallar ve Ele Al-
124
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
dığı Bazı Nahiv Konuları, Dnş: Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi 2008,
338s.
Halim Öznurhan, Hazim el-Kartacennî Arap Dili Belâğatı Şiiri ve Edebî
Tenkidi Hakkında Görüşleri, Dnş: Prof.Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi
2004, 253s.
Hamza Ermiş, Mehmed Zihni Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Arap Dili Ve
Belâğatindeki Yeri, Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
2004, 312s.
Hasan Soyupek, İkinci Meşrutiyet’ten Günümüze Türkiye’de Arapça
Öğretimi, Dnş: Prof.Dr. Hüseyin Elmalı, Süleyman Demirel Üniversitesi 2004,
529s.
Hayati Öncel, Arap Edebiyatında Feminizm, Dnş: Prof. Dr. Nevzat Hafis
Yanık, Atatürk Üniversitesi 2013, 390s.
Hazım Mustafa, Abbasi Devleti’nin Yıkılışından Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuna
Kadar Bazı Şehirlere Yazılmış Mersiyeler, Dnş: Prof.Dr. İsmail Hakkı
Sezer, Selçuk Üniversitesi 2004, 259s.
Hüseyin Polat, Ebû’l-Fadl Muhammed b. Ca’fer el-Heravî’nin Mefâhiru’l-Makâl
fi’l-Mesâdiri ve’l-Efʻâl Adlı Eserinin Başından 191. Varağa Kadar
Tahkiki, Dnş: Prof. Dr. Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2010, 39s.
İbrahim Ethem Polat, Arap Edebiyatında Haçlı Seferleri, Dnş: Prof.Dr. Faruk
Toprak, Ankara Üniversitesi 2004, 376s.
İbrahim Şaban, XIX. Yüzyıl Osmanlı Irak’ında Edebi ve Kültürel Çevre,
Dnş: Prof. Dr. Mehmet Yavuz, İstanbul Üniversitesi 2011, 337s.
İclal Arslan, Abdurrahman el-Câmî ve el-Fevâidü’z-Ziyâiyye Adlı Eseri,
Dnş: Prof. Dr. Mehmet Reşit Özbalıkçı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2008, 152s.
İlknur Emekli, Çağdaş Suriye Romancılığında Halim Berekat ve Toplumcu
Gerçekçi Romanlarının Çözümlemesi, Dnş: Prof. Dr. Nevzat H. Yanık, Atatürk
Üniversitesi 2013, 390s.
İnayetulla Azimov, Kur’an’daki Deyimler, Kırgızca Karşılıları ve Arapça
Öğretiminde Kullanımı, Dnş: Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi 2012,
253s.
Kadir Kınar, Belâğatta İʻcâz, Dnş: Prof. Dr. Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi
2004, 261s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 125
Mahir Hamidov, Mîhâîl Nu’ayme’nin Poetikası ve Şiirleri, Dnş: Prof. Dr.
Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 2011, 287s.
Mehmet Ali Kılay, Araz Eleştirmen Olarak Cebrâ İbrâhîm Cebrâ, Dnş:
Prof. Dr. Bedrettin Aytaç, Ankara Üniversitesi 2013, 206s.
Mehmet Emin Yağcı, Kuyucaklı Abdullah Efendi ve Ezherü’ş-Şurûh Adlı
Eseri (İnceleme ve Tahkik), Dnş: Prof. Dr. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi
2013, 329s.
Mehmet Hakkı Suçin, Arapça Çeviride Sözcük ve Kalıplaşmış İfadeler
Düzeyinde Genel Eşdeğerlik Sorunları, Dnş: Prof. Dr. Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi
2004, 245s.
Mesud Babayev, 1980-2005 Yılları Arasında Çağdaş Azerbaycan Kitle
İletişim Araçlarında Kullanılan Arapça Alıntı Kelimeler, Dnş: Yrd. Doç. Dr.
Cihaner Akçay, Gazi Üniversitesi 2008, 189s.
Metin Parıldı, Ebû’l-Atâhiye ve Şiiri, Dnş: Prof.Dr. Tacettin Uzun, Selçuk
Üniversitesi 2007, 227s.
Mevlüt Kula, Modern Suriye Hikâyesinde Konu (1946-1967), Dnş: Prof.
Dr. Bedrettin Aytaç, Ankara Üniversitesi 2009, 210s.
Muammer Sarıkaya, Kemalpaşazâde’nin Yabancı Kelimelerin Arapçalaş-
tırılması ve Dil Hataları Konusunda İzlediği Yöntem, Dnş: Prof. Dr. Ahmet
Suphi Furat, İstanbul Üniversitesi 2004, 368s.
Muhammet Hekimoğlu, Abbasi Dönemi Arap Edebiyatında Zındıklık
(H.133-442/M.750-1050), Dnş: Prof.Dr. Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 2006,
226s.
Muhammet Mücahit Asutay, Arap Anlambilimi ve Arap Anlambilimi’nin
el-Hasâis’teki Temelleri, Dnş: Prof. Dr. Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi
2013, 209s.
Muhammet Selim İpek, Klasik Dönem Arap Edebiyatında Nesir, Dnş: Prof.
Dr. Selami Bakırcı, Atatürk Üniversitesi 2012, 399s.
Murat Özcan, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık
Sınıfı İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Uygun ve Moodle Eğitim
Yönetim Sistemi Destekli Müfredat Önerisi, Dnş: Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi
Üniversitesi 2012, 310s.
126
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Murat Sula, Mirzâzâde Mehmed Sâlim Efendi ve Selâmetu’l-İnsân fî
Muhâfazati’l-Lisân Adlı Eseri, Dnş: Prof. Dr. Mehmet Reşit Özbalıkçı, Dokuz
Eylül Üniversitesi 2008, 882s.
Musa Alak, Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-Miftâh Adlı Eserinin
Tahkik ve Tahlili, Dnş: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi
2009, 704s.
Musa Alp, Arap Dili ve Belâğatı Açısından Ali Kuşçu Ve ‘Unkûdü’z-Zevâ-
hir fi Nazmi’l -Cevâhir Adlı Eseri, Dnş: Prof.Dr. Muharrem Çelebi, Dokuz Eylül
Üniversitesi 2006, 354s.
Mustafa Irmak, Arap Belâğatında Haber-İnşâ Meselesi, Dnş: Doç. Dr. Halil
İbrahim Kaçar, Marmara Üniversitesi 2011, 331s.
Mustafa İsmail Dönmez, Kuşadalı Mustafa b. Hamza ve ‘Netâicü’l-Efkâr
fî Şerhi’l-İzhâr’ Adlı Eseri (İnceleme ve Tahkik), Dnş: Doç. Dr. Galip Yavuz,
Marmara Üniversitesi 2013, 552s.
Mustafa Kaya, er-Rummânî, Hayatı, Eserleri ve Arap Gramerindeki Yeri,
Dnş: Prof. Dr. Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 2007, 202s.
Mustafa Kayapınar, Belâğatta Talebî İnşâ (Dilek Bildiren Anlatımlar),
Dnş: Prof.Dr. Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2006, 201s.
Muzaffer Özli Karatepeli, Hüseyin b. Mustafa el-Aydînî ve Şerhü Risâleti’l-
İstiʻâre İsimli Eseri, Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
2008, 304s.
Nazife Nihal İnce, Hicrî İlk Dört Asırda Arap Dili Sesbilim Çalışmaları,
Dnş: Prof.Dr. Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2005, 126s.
Osman Düzgün, Ebû’l-’Alâ el-Ma’arrî’nin Luzûmiyyât’ında Toplum, Aile
ve Din, Dnş: Prof. Dr. M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 2011, 295s.
Osman Güman, Nahiv-Fıkıh Usulü İlişkisi (el-İsnevî Örneği), Dnş: Prof.Dr.
Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2006, 326s.
Ömer Acar, Arap Dilinde Ta’rîb Olgusu Açısından Garîbu’l-Kur’ân, Dnş:
Prof.Dr. Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 2007, 319s.
Ömer İshakoğlu, Osmanlı Dönemi Suriye’sinde Edebi ve Kültürel Faaliyetler
(1800-1918), Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı, İstanbul Üniversitesi 2010,
335s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 127
Ramazan Demir, Arap Dilbilimcilerine Dillerin Kaynağı Meselesi, Dnş:
Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2008, 219s.
Resul Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı ve Biçimi, Dnş: Prof. Dr. Süleyman
Tülücü, Atatürk Üniversitesi 2004, 261s.
Salih Zafer Kızıklı, Arap Grameri Ekolleri, Dnş: Prof.Dr. Erol Ayyıldız,
Uludağ Üniversitesi 2005, 242s.
Senem Soyer, Mısırlı Nevâl es-Sa’dâvî İle Duygu Asena’nın Eserleri ve
Edebi Kişiliklerinin Karşılaştırılması, Dnş: Prof. Dr. Hüseyin Yazıcı, İstanbul
Üniversitesi 2013, 304s.
Serkut Mustafa Aziz, İlk Dönem Yeni Irak Şiirinde Manevi Değerler, Dnş:
Prof.Dr. Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2007, 200s.
Sultan Şimşek, Mehcer Edebiyatında Din Anlayışı, Dnş: Prof. Dr. Mustafa
Kılıçlı, Atatürk Üniversitesi 2011, 304s.
Şahabettin Ergüven, Arap Dili ve Edebiyatı Açısından İbn Hazm, Dnş:
Prof. İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2007, 323s.
Şehabeddin Kırdar, İshak b. Mahmûd b. Hamza’nın et-Tenbîh fî İ’râbi’lCüz’i’l-Âhîr
Mine’l-Kur’an-i’l-ʻAzîm, Dnş: Prof. Dr. Tacettin Uzun, Selçuk
Üniversitesi 2008, 292s.
Şener Şahin, Emin er-Reyhânî ve Mehcer Edebiyatı’ndaki Yeri, Dnş: Doç.
Dr. Mehmet Yalar, Uludağ Üniversitesi 2005, 308s.
Şerafettin Yıldız, Yûsuf İdrîs Hikâye ve Romanlarında Sosyal Eleştiri,
Dnş: Prof.Dr. Bedrettin Aytaç, Ankara Üniversitesi 2005, 240s.
Tahirhan Aydın, Arapça ve Türkçede Cümle Yapısı, Yabancılara Arapça
Cümle Öğretimi -Karşıtsal Çözümleme-, Dnş: Prof. Dr. Emrullah İşler, Gazi
Üniversitesi 2007, 264s.
Turgut Koç, Tayyib Sâlih ve Romancılığı, Dnş: Prof.Dr. Tacettin Uzun, Sel-
çuk Üniversitesi 2004, 198s.
Uğur Gülbil, Ebû’l-Fazl Muhammed b. Ca’fer el-Heravî’nin Mefâhıru’lMakâl
fi’l-Mesâdiri ve’l-Ef’âl Adlı Yazma Eserinin 191. Varaktan Sonuna
Kadar Tahkiki, Dnş: Prof. Dr. Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2010, 615s.
Yahya Suzan, Arap Şiirinde Muhammes ve Tahmis, Dnş: Prof. Dr. M. Faruk
Toprak, Ankara Üniversitesi 2008, 335s.
128
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
Yaşar Daşkıran, Arapçada Terim ve Terim Türetme Yolları, Dnş: Prof. Dr.
M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 2010, 183s.
Yılmaz Özdemir, XIX. Yüzyılda Lübnan’da Arap Dili Grameri Çalışmaları,
Dnş: Prof.Dr. Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2005, 325s.
Yusuf Karataş, Metin İncelemesinde Söylembilim Yöntemi ‘Binbir Gece
Masalları Üzerinde Bir Uygulama’, Dnş: Prof.Dr. Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi
2008, 227s.
Yusuf Köşeli, Arap Çocuk Edebiyatı, Dnş: Prof. Dr. Kenan Demirayak,
Atatürk Üniversitesi 2011, 529s.
Yüksel Çelik, es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî’nin «el-Misbâh fî Şerh el-Miftâh»
Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili Edisyon Kritik, Dnş: Prof. Dr. Ahmet
Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2009, 1048s.
Zaki Abouelnasr Elboghdadi, Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Bilgisayar
Kullanımı, Dnş: Prof.Dr. Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2007, 170s.
ABDULLAH KILINÇKAYA / Şarkiyat Mecmuası Sayı 27 (2015-2) 95-130 129
SUMMARY
M.A. AND PH.D. THESIS PREPARED IN ARABIC
LANGUAGE IN TURKEY-III (2004-2013)
Abdullah KILINÇKAYA*
Arabic language is one of the most engrained languages known. For centuries,
thousands of Arabic works have been copyrighted. Of course, in this case, being
of the Holy Qur’an Arabic has a huge influence. Because the Quran is in Arabic,
Islam and the Holy Qur’an have become an inseparable part. From these studies,
we just have made the subject of our article studies done in the field of Arabic
language in Turkey between the years 2004-2013. Between the years 2004-2013,
254 master’s and 73 doctoral theses were prepared in Turkey.
In the master’s thesis topics, respectively, are Arabic grammar, Arabic literature,
biography studies, language teaching, work study, eloquence and poetry. The
number of studies made as critical edition is around 28. The topics of doctoral
dissertations are biography study, Arabic literature, Arabic grammar, language
teaching, eloquence and poetry. The number of studies made as critical edition is
around 10.
In the article, the tags of these thesis prepared between the years of 2004-2013
and distributions according to teachers, years, and universities are given in tables.
Universities that have lots of thesis have a long history in Turkey and have sufficient
faculty members directing thesis. This article has been prepared based on
the thesis center of council of higher education.
* Research Assistant, Kilis 7 Aralık University, Faculty of Science and Literature, Eastern Language
and Literature (akilinckaya@hotmail.com).
130
TÜRKİYE’DE ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİ -III (2004-2013)
KAYNAKÇA
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
UZUNOĞLU, M. Vecih, Türkiye’de Arap Dili Alanında yapılan Yüksek
Lisans ve Doktora Tezleri-II, NÜSHA Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, YIL: V,
SAYI: 17, BAHAR 2005.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar